Privacy Policy

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens ?

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn. De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan tenminste één van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

 • Als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals bemiddeling, uitzending, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement;
 • Als het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Best Flex rust;
 • Als u hiervoor toestemming heeft gegeven. U kunt deze toestemming altijd intrekken;
 • Als het noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Best Flex of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van betrokkene zwaarder wegen dan de belangen van Best Flex en/of de derde;
 • Om u op de hoogte te kunnen houden van de status van uw sollicitatie;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en ons intranet.
Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

De volgende persoonsgegevens verwerken wij bij de inschrijving van een kandidaat:

 • NAW gegevens;
 • e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, motivatie, functie, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen die u hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • pasfoto (of ander beeldmateriaal) op vrijwillige basis.

Op het moment dat er een arbeidsovereenkomst gesloten wordt, verwerken wij aanvullend op bovenstaande gegevens ook de volgende gegevens:

 • nationaliteit;
 • BSN-nummer;
 • kopie ID bewijs;
 • werkvergunning (indien van toepassing);
 • burgerlijke staat;
 • informatie over het bezit van een rijbewijs (indien en voor zover van belang voor de functie);
 • VOG (indien en voor zover van belang voor de functie);
 • kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • gebruikersnaam en wachtwoord (indien van toepassing).

Van klanten registreren en verwerken wij onderstaande gegevens:

 • (zakelijke) NAW-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • functie;
 • gebruikersnaam en wachtwoord (indien van toepassing).
Grondslag verwerking persoonsgegevens:

Wij verwerken persoonsgegevens op een van de wettelijke grondslagen. Persoonsgegevens van medewerkers en kandidaten verwerken wij hoofdzakelijk omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten, leveranciers en overige relaties worden verwerkt voor het onderhouden van contacten en het sluiten van overeenkomsten.

Websitebezoek:

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Best Flex maakt voor de verwerking van deze gegevens gebruik van Google Analytics.

Bewaartermijnen:

Bij Best Flex worden persoonsgegevens bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden als hiervoor genoemd. Wanneer u bij uw inschrijving of sollicitatie heeft aangegeven dat wij uw gegevens mogen bewaren voor overige vacatures, dan bewaren wij deze persoonsgegevens maximaal 2 jaar. Heeft u hier geen toestemming voor gegeven, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens na 32 dagen. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden persoonsgegevens vernietigd. Voor alle persoonsgegevens die zich bevinden in de loonadministratie, geldt dat Best Flex deze gedurende 7 jaar bewaart.

Uw privacy rechten:

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen en/of over te laten dragen. Indien u gebruik wilt maken van een recht of wanneer u vragen heeft over uw rechten, neemt u dan contact met ons op via info@bestflex.nl onder vermelding van “privacy”. Als u van mening bent dat de regels uit deze privacyverklaring onvoldoende door ons worden nageleefd, kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Delen met anderen:

Best Flex verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging:

Best Flex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bestflex.nl. Best Flex heeft de maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen door het gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall en veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;

Aanpassingen in deze privacyverklaring:

Best Flex kan deze privacy verklaring aanpassen als dat door wijziging in onze dienstverlening noodzakelijk is. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is opgesteld in mei 2018.